รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 (O17)

เผยเเพร่เมื่อ 1175 เข้าชม
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565  >>ดาวน์โหลด<<
  • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ คณะ/สำนัก สถาบัน >>ดาวน์โหลด<<

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  – 30 มิถุนายน 2566)  

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2566  

คณะ ความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
1. คณะครุศาสตร์ 81.20 1. สำนักงานอธิการบดี
     – กองกลาง (91.02)
     – กองนโยบายและแผน (89.01)
     – กองพัฒนานักศึกษา (93.20)
90.08
2. คณะวิทยาการจัดการ 95.20 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 87.08
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 82.77 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 83.20
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 92.76 4. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม           100.00
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 83.96 5. บัณฑิตวิทยาลัย 83.20
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83.08 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 91.52
ความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งสิ้น 87.84