ประชุมการนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน. ไปพัฒนาจังหวัด (Pitching) 2 พฤษภาคม 2566

เผยเเพร่เมื่อ 730 เข้าชม

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมการนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน. ไปพัฒนาจังหวัด (Pitching) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings

ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ อว. ส่วนหน้า จำนวน 48 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้) ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. จังหวัดสกลนคร นำเสนอข้อมูลศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน. ไปพัฒนาจังหวัดที่รับผิดชอบ ต่อคณะกรรรมการทุนวิจัยงบแผ่นดิน/ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ดังนี้
1. โครงสร้างการบริหารงาน อว.ส่วนหน้า
2. ผลการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า ตามภารกิจหลัก
3. แนวคิดในการนำงานด้าน ววน. ไปพัฒนาจังหวัด
4. ตัวอย่างงานบูรณาการที่ดำเนินการในพื้นที่