รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 917 เข้าชม
ประชุมสัมมนา “ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร”
วันที่ 2 มีนาคม 2566 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมสัมมนา เรื่อง ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร “No Gift Policy” ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศ.ดรทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา และ อ.ดร.โชคชัย คหัฎฐา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร กว่า 100 คน

บรรยายโดย นายยุทธนา สารบรรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และ นางสาวลภัสปวีร์ โคตรภู ผู้ช่วยนักวิจัย จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน จัดประชุมร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบันกอง เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมชี้แจ้งผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ฯลฯ