การประชุม

เผยเเพร่เมื่อ 299 เข้าชม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน 2566  ณ  ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด