ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (19 เมษายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 656 เข้าชม

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทากรอบอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังของคณะครุศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อนำไปบริหารจัดการกำลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป ฯลฯ