หัวข้อข่าว

ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ครั้งที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) วันที่ 2 เมษายน 2564

การประชุม คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคi ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564