การเสนอโครงการของบประมาณจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยเเพร่เมื่อ 1175 เข้าชม

การเสนอโครงการของบประมาณจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์ม 1 – จ.1-1 โครงการแบบย่อ (Project Brief) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2 – ข้อมูลพื้นฐานโครงการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3 – รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย ดาวน์โหลด
นิยามประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) ดาวน์โหลด
รายละเอียดประเด็นพัฒนาจังหวัด ดาวน์โหลด