การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2562

อ่านเพิ่มเติม

ป้องกัน: ลิงค์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

เผยเเพร่เมื่อ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจ OIT

เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจ OIT
1. เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. เอกสารหมายเลข 3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล  ณ 20 มี.ค. 2562)

 

คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562

  • ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
  • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อใช้ในการสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ 1 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2561

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการประเมิน ITA ดาวนโหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2560

อ่านเพิ่มเติม