การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2562

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2561

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการประเมิน ITA ดาวนโหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2560

อ่านเพิ่มเติม