การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2564

อ่านเพิ่มเติม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

เอกสารชี้แจง PPT  ดาวน์โหลด  

การประชุม คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคi ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ

การประชุม
คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคi
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน 2564 เวลา  14.00 – 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม

 ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                              4.1   สรุปผลการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
                                   ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                            4.2  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
                                   การทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                    รอบ 6 เดือน 
                             4.3  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
                                    ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดือน

ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                              5.1 พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย
                                     ราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
                              5.2 พิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ การตอบแบบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
                                    สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 6      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดระเบียบวาระ

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับการประเมิน ITA 64

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ดาวน์โหลด

***ตัวอย่างการกรอกแบบวัด OIT จากระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ข้อคำถาม O1 – O33
     ข้อคำถาม O34 – O43
    
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2563

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  ดาวน์โหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2562

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ดาวน์โหลด

ป้องกัน: ลิงค์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

เผยเเพร่เมื่อ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  ดาวน์โหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2561

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2560

อ่านเพิ่มเติม