ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผล

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ผลการคำนวนต้นทุนผลผลิต ปี พ.ศ. 2558

ขอความอนุเคราะห์รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2559 กรณีปกติ รอบที่ 1

ผลการประกวดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต/แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

กรอบลูกจ้างชั่วคราว_2
มาตรฐานครุภัณฑ์_2
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_2
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 60_2
คู่มือกำหนดรหัส 60_2
การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ

วีดีโอ

         
   
 

ปฏิทินกิจกรรม

There are no upcoming events at this time.

เข้าระบบ

เข้าระบบ