ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ U2T วันที่ 7 เมษายน 2564

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ U2T วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 เวลา 13.30 – 16.30 น. อ่านเพิ่มเติม “เอกสารประกอบการประชุมโครงการ U2T วันที่ 7 เมษายน 2564”

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

เอกสารชี้แจง PPT  ดาวน์โหลด  

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนโครงการ/กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนโครงการ/กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
ปกเอกสารประชุม
เอกสารหมายเลข 1 ผลเบิกจ่ายหน่วยงาน (งบกิจกรรมพัฒนาตำบล ๆ ละ 800,000 บาท) ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 2 ผลเบิกจ่ายหน่วยงาน (งบบริหารจัดการ)  ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 3 สรุปรายงานความก้าวหน้าในระบบ PBM ประจำเดือนมีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
เอกกสารอื่นๆ Hackathon มรภ.เลย  ดาวน์โหลด
เอกสารการเบิกจ่าย PPt  ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาทบทวนกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมพิจารณาทบทวนกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ขึ้น ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ชี้แจงรายละเอียดการทบทวนกิจกรรมย่อยตามกรอบ 4 กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อมูลสถานภาพตำบล (Tambon Profile) พร้อมแจ้งเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกจ้างงาน การส่งข้อมูลตำบลโปรไฟล์และแบบสำรวจสถานการณ์ แบบสรุปรายงานการปฏิบัติงานผู้ถูกจ้างงานประจำเดือน การลาออกของผู้ถูกจ้างงาน การพัฒนาทักษะสำหรับผู้ถูกจ้างงาน ให้กับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ประธานคณะทำงานตำบล/ผู้ประสานงานตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “ประชุมพิจารณาทบทวนกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ”

ตรวจสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ก่อนการรับโอนจากกลุ่มจังหวัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองนโยบายและแผน และงานพัสดุ ได้เชิญ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น หัวหน้างานแผนและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ก่อนการรับโอนจากกลุ่มจังหวัด ภายใต้โครงการผลิตและแปรรูปปลานิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในการผลิตปลานิลในระบบการเลี้ยงระบบไบโอฟลอค บ่อโพลีเอทีลีน ณ อาคารสาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล อ.อนาวิล พรหมเทพ อ.อรอนงค์ ไชยรา และ ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์ ร่วมตรวจเช็คครุภัณฑ์ ก่อนลงนามรับโอนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม “ตรวจสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ก่อนการรับโอนจากกลุ่มจังหวัด”

ประชุมติดตามการดำเนินการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมติดตามการดำเนินการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ
พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ โดยการประชุมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ ติดตามผลการดำเนินการจ้างงานฯ และแจ้งปฏิทินการดำเนินโครงการ ประเด็นการพัฒนาตำบลภายใต้ 4 กรอบงาน ตารางการพัฒนาทักษะของผู้ถูกจ้างงาน กรอบการอบรม รายละเอียดการบริหารจัดการตำบล และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย ให้กับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ประธานคณะทำงานตำบล/ผู้ประสานงานตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “ประชุมติดตามการดำเนินการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองนโยบายและแผน เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.
ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กล่าวเปิด โดย ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากนั้นเป็น การบรรยาย เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ โดย นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและโปร่งใส และคณะ อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

เอกสารดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการเสนอโครงการจังหวัด งบ พรก. เงินกู้ รอบที่ 2 (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)

รหัสงบประมาณแผ่นดิน (เบิกแทนกัน) สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เร่งรัดติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

แบบเก็บข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓)

การเสนอโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในรอบที่ ๒

รายงานผล

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ขอความอนุเคราะห์รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2559 กรณีปกติ รอบที่ 1

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

กรอบลูกจ้างชั่วคราว_2
มาตรฐานครุภัณฑ์_2
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_2
การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

วีดีโอ

         
   
 

เข้าระบบ

เข้าระบบ

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน พ.ศ 2561-2564

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน พ.ศ 2561-2564

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการ

อ่านเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. หนังสือนำส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
  2. การกำหนดกิจกรรมและหน่วยนับ การคำนวณต้นทุนผลผลิต   ดาวน์โหลด
  3. รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
  4. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
  5. ผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม “รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. การกำหนดกิจกรรมและหน่วยนับ การคำนวณต้นทุนผลผลิต   ดาวน์โหลด
  2. รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
  3. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม “รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

เกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

อ่านเพิ่มเติม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม