การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 (O17)


ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (20 เมษายน 2566)


วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (20 เมษายน 2566)”

การประชุม


คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน 2566  ณ  ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

ประชุมร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (4 เมษายน 2566)


วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน จัดประชุมร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบันกอง เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมชี้แจ้งผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (4 เมษายน 2566)”