การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 (O17)