เอกสารประกอบประชุมถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 459 เข้าชม

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2566 – 2570
ฉบับทบทวน (มิถุนายน 2566) ดาวน์โหลด PDF Word
2. ร่าง แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด PDF Word ส่งกองนโยบายและแผน  ภายในวันอังคารที่ 18 ก.ค. 66
3. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย และคำรับรองปฏิบัติราชการฯ
ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดPDF  Word 1.แบบฟอร์ม 2.คำรับรอง  ส่งกองนโยบายและแผน  ภายในวันพุธที่ 26 ก.ค. 66
4. PowerPoint ถ่ายทอดทอดนโยบายและจัดทำแผนฯ
5. PowerPoint กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ