ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 (3 กรกฎาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 355 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมชี้แจงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ และเสนอคณะกรรมการร่วมพิจารณาตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567