เอกสารการโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เอกสารการโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 
=> Timeline การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T ดาวน์โหลด
=> กรอบการดำเนินงาน U2T ดาวน์โหลด
=> ข้อมูลการจ้างงาน 30 ตำบล ดาวน์โหลด
=> Link เข้าระบบ PBM : http://u2t-tracker.mhesi.go.th/login
หมวด 1 หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้รับจ้างงาน

             1.1 ตารางการพัฒนาทักษะผู้ถูกจ้างงาน ดาวน์โหลด
             1.2 เอกสารหลักสูตรของ Thai MooC ดาวน์โหลด
             1.3 เอกสารหลักสูตรของ Finace ดาวน์โหลด
             1.4 เอกสารหลักสูตร TDGA ดาวน์โหลด
             1.5 หลักสูตรที่ ผู้ช่วยนำพร อินสิน และคณะ คัดเลือก ดาวน์โหลด
หมวด 2 รายงานผลเชิงพื้นที่
             2.1 หนังสือกระทรวง อว ที่ อว0236/ว 3118 ลว 3 ก.พ. 2564 เรื่อง การจัดทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile)
                  และการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) แบ่งเป็น 3 ช่วง  ดาวน์โหลด
             2.2 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) กรอกในระบบผ่านระบบ PBM ดาวน์โหลด
             2.3 แบบฟอร์มการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)  กรอกในระบบผ่านระบบ PBM  ดาวน์โหลด  
             2.4 หนังสือขอให้รายงานสถานภาพตำบล 4 ไตรมาส และรายงาน COVID ทุกเดือน
หมวด 3 การเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
             แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการภายใต้โครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (800,000 บาท) ดาวน์โหลด

หมวด 4 คู่มือ
            4.1 คู่มือการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล ของ สป.อว. ดาวน์โหลด
            4.2 คู่มือการใช้งานระบบ PBM (Project Base Management) ดาวน์โหลด
            4.3 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ถูกจ้างงาน) ดาวน์โหลด
หมวด 5 บันทึกข้อความอื่น ๆ
            5.1 หนังสือที่ อว อว 0621/ว 115 ลว 17 ก.พ.64 เรื่อง ปฏิทินการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ดาวน์โหลด เอกสารแนบ 1   เอกสารแนบ 2  เอกสารแนบ 3
             5.2 หนังสืองานพัสดุ อว 0621.01/114 ลว 16 ก.พ. 64 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 
             5.3 หนังสือ อว 0204.2/ว 2765 ลว 16 ก.พ.64 เรื่อง แจ้งหลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy และ Social Literacy
             5.4 หนังสื อว 0236/ว 3853 ลว 10 ก.พ. 64 เรื่อง กรอบแนวทางการพิจารณาการทบทวนกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
             5.5 หนังสือ อว 0223/ว 3073 ลว 19 เม.ย. 64 เรื่อง การรายงานตัวชี้วัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
             5.6 หนังสือ อว 0621.01 (2)  /179 ลว 6 ก.ย. 64 เรื่อง การเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
             5.7 PowerPoint นำเสนอท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีดนุช ตันเทอดทิตย์ วันที่ 9 กันยายน 2564
หมวด 6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของตำบล
            6.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 24/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับตำบล  
            6.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 117/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับตำบล (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
            6.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 174/2564  แต่งตัั้งคณะกรรมการปฏบัติงานระดับตำบล (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
            6.4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 124/2564 แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการปฏิบัติงานตำลนาโสก 
            6.5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1271/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  
            6.6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1268/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 
            6.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 372/2564 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานและควบคุมการจ้างงานระดับตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 
            6.8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 377/2564 เรื่อง แก้ไขรายชื่อประธานคณะทำงานตำบลนาตาล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            6.9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 378/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
            6.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับฯ
หมวด 7 แบบฟอร์ม
            7.1 แบบหนังสือขอลาออกของลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
            7.2 แบบฟอร์มบันทึกขอใช้บัญชีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน
                  แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจ้างคนเข้าปฏิบัติงาน
            7.3 แบบฟอร์มรายงานสถานภาพตำบล 14 ตัวชี้วัด 
            7.4 แบบฟอร์มจัดทำสถานภาพตำบล (Tambon Profile)
            7.5 แบบฟอร์มสำรวจการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID
            7.6 แบบฟอร์มบันทึกนำส่งรายงานผลการปฏิบัติการและส่งมอบงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล (ผู้รับจ้าง)
            7.7 บันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน+แบบรายงานการตรวจรับงาน (หน่วยผู้จ้างงานคณะ/สถาบันวิจัยฯ)
  กรณีของ กพร. ดาวน์โหลด          
            7.8 แบบรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยจ้างงาน  (แบบ Report-SNRU2)  ดาวน์โหลด
            7.9 แบบรายงานสถานะผู้ถูกจ้างงาน  (แบบ Report-SNRU3) ดาวน์โหลด

หมวด 8 แบบภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 สำหรับผู้รับจ้างงาน

หมวด 9 แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ U2T ฉบับสมบูรณ์
             9.1 เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด

             9.2 แบบฟอร์ม One Page รายตำบลสำหรับเสนอองคมนตรี ดาวน์โหลด
             9.3 แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการ U2T ของ สป.อว. ดาวน์โหลด
             9.4 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับตำบล (TSI) และระดับมหาวิทยาลัย (USI) ดาวน์โหลด
                  – การปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยนำปัญหา วิธีการแก้ปัญหา บทเรียน และผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ เป็นกรณีตัวอย่างในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของชุมชน  ประกอบด้วย   หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 16 หลักสูตร  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร    ดาวน์โหลด
                  – องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการรวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงานที่ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจน ที่มีการนำมาประยุกต์หรือผนวกใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมอาชีพ และการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน  ดาวน์โหลด
                 – ตำบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รวบรวมตำบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง ในการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง ดาวน์โหลด
                 – ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ    ดาวน์โหลด

หมวด 10 สรุปโครงการ
              เอกสารประกอบการประชุมกิจกรรมถอดบทเรียน U2T วันที่ 29 ธันวาคม 2564
              10.1  กำหนดการ Docx    Pdf
              10.2  เอกสารนำเสนอ Powerpoint     Pdf
              10.3  แบบฟอร์มสำหรับแต่ละกลุ่ม ดาวน์โหลด