แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 406 เข้าชม

  บันทึกข้อความที่ อว 0621.01 (2)/147 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารแนบ 2

*** หมายเหตุ นำส่งเป็นไฟล์ excel เข้าช่อง plan@snru.ac.th หรือ ส่งผ่านเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบหน่วยงานของท่าน

*** กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ดำเนินการแนบแบบฟอร์มมาด้วย