ขอความอนุเคราะห์ทบทวนแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ทบทวนแผนความต้องการงบลงทุน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 1 แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
4. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
6. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
7 บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
9. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
10. สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
11. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2 สรุปทบทวนแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2566 – 2568) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3 สรุปงบลงทุนเบื่องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด