หัวข้อข่าว

แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เอกสารประกอบการประชุมกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 – 2565

แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ