รหัสงบประมาณแผ่นดิน (เบิกแทนกัน) สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยเเพร่เมื่อ 784 เข้าชม

รหัสงบประมาณแผ่นดิน (เบิกแทนกัน) สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

     1. กองกลาง  ดาวน์โหลด

     2. คณะครุศาสตร์  ดาวน์โหลด 

     3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดาวน์โหลด

     4. คณะวิทยาการจัดการ  ดาวน์โหลด

     5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด

     6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหลด

     7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด

     8. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดาวน์โหลด