หัวข้อข่าว

รหัสงบประมาณแผ่นดิน (เบิกแทนกัน) สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

มติ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากร (U2T)

แบบเสนอขออนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับกรอกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน)