ระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

 • บันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01/904 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอ้างอิงระเบียบ ข้อกฏหมาย เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณล่าสุด ดาวน์โหลด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบ การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบ ว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบ ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด