รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับกรอกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 823 เข้าชม

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับกรอกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 2. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 7. กองกลางและโรงเรียนวิถีธรรมฯ ดาวน์โหลด
 8. งบกลาง ดาวน์โหลด 
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
 10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
 11. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
 12. กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
 13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด