รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1365 เข้าชม

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 2. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด 
 7. กองกลาง ดาวน์โหลด
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
 9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
 10. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
 11. กองนโยบายและแผน  ดาวน์โหลด
 12. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด   
 13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
 14. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
 15. บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด