ประชุมพิจารณาทบทวนกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เผยเเพร่เมื่อ 1186 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมพิจารณาทบทวนกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ขึ้น ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ชี้แจงรายละเอียดการทบทวนกิจกรรมย่อยตามกรอบ 4 กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อมูลสถานภาพตำบล (Tambon Profile) พร้อมแจ้งเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกจ้างงาน การส่งข้อมูลตำบลโปรไฟล์และแบบสำรวจสถานการณ์ แบบสรุปรายงานการปฏิบัติงานผู้ถูกจ้างงานประจำเดือน การลาออกของผู้ถูกจ้างงาน การพัฒนาทักษะสำหรับผู้ถูกจ้างงาน ให้กับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ประธานคณะทำงานตำบล/ผู้ประสานงานตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ