ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

๑. สรุป โครงการยุทธศาสตร์ (เอกสารแนบ ๑) ดาวน์โหลด 

    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด

๒. แบบรายงานผลการดำเนินการ  เพื่อตอบประเด็นคำถามในการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี การจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด  การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้องสถานการณ์โควิด  และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการโควิด (เอกสารแนบ ๒) ดาวน์โหลด

๓. แบบรายงานผลการดำเนินการ  เพื่อตอบประเด็นคำถามในการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน  ในพื้นที่บริการที่คณะ/สถาบัน/สำนัก  ดูแลในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๓) ดาวน์โหลด

๔. แบบรายงานผลการดำเนินการ  เพื่อตอบประเด็นคำถามในการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี  จำนวนโรงเรียน ในพื้นที่บริการที่คณะ / สถาบัน / สำนัก  ดูแลในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๔) ดาวน์โหลด

๕. แบบรายงานผลการดำเนินการ  เพื่อตอบประเด็นคำถามในการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี จำนวนโรงเรียน ในพื้นที่บริการที่คณะ / สถาบัน / สำนัก ดูแลในปัจจุบัน (เอกสารแนบ ๕) ดาวน์โหลด