เร่งรัดติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

เผยเเพร่เมื่อ 870 เข้าชม

แบบฟอร์มรายงาน

แบบฟอร์มรายงานผล-ปกติ Word, PDF

แบบฟอร์มรายงานผล-ที่ไม่ใช่อบรม Word, PDF

แบบสรุปโครงการ (One page) Word, PDF