รหัสงบประมาณและสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยเเพร่เมื่อ 649 เข้าชม

รหัสงบประมาณและสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เอกสารหมายเลข 1 : เอกสารสรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การกำหนดรหัสผลผลิต รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS

เอกสารหมายเลข 2 : เอกสารสรุปรายละเอียดโครงการ จำแหนกตามรหัสโครงการ จำแนกตามรหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภทงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับกรอกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย