เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1241 เข้าชม

โครงการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาคผนวก

รายละเอียดครุภัณฑ์งบแผนดิน 

รายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว