หัวข้อข่าว

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูล

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มขออนุมัติเปิดสิทธิ์ใช้งบประมาณโครงการ

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสรุปประมาณการรายรับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560