รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยเเพร่เมื่อ 1568 เข้าชม

1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 

2) สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ   
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลด