เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 1579 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

เอกสารหมายเลข 1  ปฏิทินดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2561 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2  ตารางสรุปผลการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3  ตารางสรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data integrity and Transparencd Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5  แนวทางการดำเนินการสำหรับผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 6 เอกสารนำเสนอการประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด