รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2559