เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1344 เข้าชม
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.3016.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/1KzlBrvvCgKBThh4BZ8lsqoTaK2DXoHGO?usp=sharing
Powerpoint นโยบายในการจัดทำกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
Powerpoint ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2566 – 2569 เล่มรวม ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการดำเนินงาน และคำสั่งคณะทำงานกรอบอัตรากำลัง พ.ศ. 2566 – 2569  ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 2 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา  ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มรสน. 
                              3.1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2566 – 2569 (สายสนับสนุน) ดาวน์โหลด
                              3.2 ข้อมูลสำหรับตรวจประกอบการทบทวนกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มรสน. 
                                   ดาวน์โหลดข้อ 1) – 5) https://drive.google.com/drive/folders/1KzlBrvvCgKBThh4BZ8lsqoTaK2DXoHGO?usp=sharing
                                    1) โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน กอง/สำนักงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน
                                    2) การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการกำหนดตำแหน่งในหน่วยงาน
                                    3) โครงสร้างการแบ่งส่วน หน่วยงานในคณะ/สำนัก/สถาบัน
                                    4) สรุปสถานภาพอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
                                    5) โครงสร้างอัตรากำลัง/ตำแหน่ง/คณะ/สำนัก/สถาบัน
                                    6) ข้อมูลการเกษียณอายุและการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุน ดาวน์โหลด
                                    7) ข้อมูลสรุปสถานภาพอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดาวน์โหลด
                                       ข้อมูลอ้างอิง
                                        1. แผนกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2563 – 2566 (งานบริหารบุคคลและนิติการ) 
                                       2. โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2561 – 2564 (กองนโยบายและแผน)
เอกสารหมายเลข 4 เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มรสน.        
    4.1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2566 – 2569 (สายวิชาการ) ดาวน์โหลด
    4.2 ข้อมูลสำหรับตรวจประกอบการทบทวนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มรสน. ดาน์โหลด ดาวน์โหลด
    4.3  รายละเอียดภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่
           (1). คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
           (2). คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
           (3). คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
           (4). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
           (5). คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
           (6). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
           (6). โรงเรียนวิถีธรรมฯ ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 5 ภาคผนวก
   1.  กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด
   2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด
   3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
   4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
   5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
   6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
   7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
   8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
   9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
  10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด
  11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิง-คู่มือกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มรสน. พ.ศ. 2562 – 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิง-คู่มือแผนกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการฯ 2563 – 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารอ้างอิง-คู่มืออัตรากำลังสายสนับสนุน มรสน2561 – 2564 ดาวน์โหลด

                ประเมินโครงการ  คลิก