หัวข้อข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 กันยายน 2562)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2562 (9 กันยายน 2562)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2562 (22 สิงหาคม 2562)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2562 (15 สิงหาคม 2562)

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 สิงหาคม 2562)

ในหลวง ร 10

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) (26 กรกฎาคม 2562)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7 (12 กรกฎาคม 2562)

การประชุมฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบริหารจัดการโครงการ (12 กรกฎาคม 2562)

ประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 กรกฎาคม 2562)