ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 มิถุนายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 102 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม โดยเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อนกองนโยบายและแผน จักได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในลำดับต่อไป