จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (18 มิถุนายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 133 เข้าชม

อังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น. สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ป.ป.ช.) กลุ่มบริหารการประเมิน ขออนุญาตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับพร้อมสังเกตการณ์ กลุ่มเป้าหมายจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ครั้งนี้จำนวน 50 คน ได้แก่ นักศึกษาที่เป็นคัดเลือกตัวแทนจากองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คู่สัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ร้านค้าเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย ฯลฯ