การอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (14 มิถุนายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 78 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้อง พี.ชี. คอนเวนชั่น โรงแรม พี่.ซี.แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

โดย นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย วัตุประสงค์เพื่อ รับฟังนโยบายการพัฒนา ความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอแนะ และจังหวัดสกลนครจักได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ฯลฯ