ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 มิถุนายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 177 เข้าชม

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย” 

จากนั้น เวทีเสวนา เรื่อง มุมมองภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับชุมชนท้องถิ่น กลยุทธ์การระดมศักยภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และความต้องการ ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดย 1. ท่านไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2. ท่านปัญญา มีธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. ศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4. ท่านสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และ 5. ดร.วิษณุ อ๋องสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานและทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอแนะ มุมมองของท้องถิ่นกับภารกิจมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัย จะได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ฯลฯ