เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

เอกสารประกอบการประชุม 
   1. กำหนดการ
   2. แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
      โดย
รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   3. PowerPoint ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดย ศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
   4. PowerPoint ผลการดำเนินงานฯ โดย นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น
   5. Workshop ทบทวนแผนฯ