ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 (9 – 11 มิถุนายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 54 เข้าชม

วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในการนี้ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมการนำเสนอและสรุปผลการดำเนินงาน
ตามโครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2567 (แบ่งกลุ่มตามกลุ่มภูมิภาค 6 ภูมิภาค) ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ฯลฯ