ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 (10 มิถุนายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 81 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ จากนั้น เสนอวาระเพื่อพิจารณา การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) โดย นางสาวพิชญาดา ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ