หัวข้อข่าว

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานระดับตำบลโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารประกอบประชุม KM สนอ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เร่งรัดติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการ KM สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

เอกสารประกอบการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T วันที่ 14 มกราคม 2564

เอกสารประกอบการประชุมโครงการจ้างงาน (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) 29 ธันวาคม 2563

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓)

ประชุมการคัดเลือกผู้สมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เอกสารประกอบการประชุมหารือเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)