หัวข้อข่าว

รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่14 ฉบับที่2

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565 แก่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน อว.

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลง ITA ระหว่างปี 2564-2565