รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 1058 เข้าชม
 • แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

รอบ 6 เดือน

 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564– 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
  ******************************************************************************************

รอบ 12 เดือน

 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน >>ดาวน์โหลด<<
 • บันทึกข้อความที่ อว 0621.01 (2)/ว 303 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน >>ดาวน์โหลด<<
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>ดาวน์โหลด<<
 • รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร >>ดาวน์โหลด<<

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565