รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 1188 เข้าชม

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 2. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
 10. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
 11. บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 12. กองกลาง ดาวน์โหลด
 13. กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
 14. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
 15. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด