การประชุมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 461 เข้าชม

ระเบียบวาระการประชุมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา  09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3  อาคาร 20  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1 MOU บันทึกข้อตกลง จัดสรรเงินอุดหนุน
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2 ข้อเสนอโครงการ Area based ววน. ปี 2565 แก้ไข 4 เมย 65