ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เผยเเพร่เมื่อ 361 เข้าชม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา  อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   (เล่มเอกสารประกอบการประชุม)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                     1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอความร่วมมือนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ปี 4) ไม่จำกัดสาขาวิชา ร่วมตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)  ดาวน์โหลด 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานประชุม

                              –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

                              –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                      4.1 ปฏิทินการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565  ดาวน์โหลด 

                      4.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 453/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลด                

                      4.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 454/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด 

                     4.4  การจัดทำต้นทุนหลักสูตรต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ดาวน์โหลด 

                     4.5  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อ 2  ดาวน์โหลด 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

                       5.1 ร่าง ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ