มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023

เผยเเพร่เมื่อ 366 เข้าชม

ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking 2023
 (การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals : SDGs)

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา The Impact Ranking 2023  โดยเลือกประเด็นประเมิน 4 ประเด็น ดังนี้

          1. SDG 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
          2. SDG 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
          3. SDG 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
              ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสีย
              ความหลากหลายทางชีวภาพ
         4. SDG 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายบังคับ)

         และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2023 ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการจัดอันดับที่ 1001+ จากจำนวนมหาวิทยาลัย 1,591 สถาบันทั่วโลก ใน 112 ประเทศที่เข้าร่วม โดยมีคะแนนรวม 35.60 จาก 100 คะแนน และมีรายละเอียดผลการประเมิน แยกตามเป้าหมายดังนี้

         1. SDG 6 อันดับที่ 401 – 600 ของโลก คะแนนรวม 31.40 จาก 100 คะแนน
         2. SDG 7 อันดับที่ 401 – 600 ของโลก คะแนนรวม 47.90 จาก 100 คะแนน
         3. SDG 15 อันดับที่ 301 – 400 ของโลก คะแนนรวม 41.70 จาก 100 คะแนน

         4. SDG 17 อันดับที่ 1001+ ของโลก คะแนนรวม 44.00 จาก 100 คะแนน

The Impact Ranking 2023 results
Sakon Nakhon Rajabhat University Participated in The Impact Ranking 2023 of higher education institutions by selecting 4 assessment issues as follows:


1. SDG 6 Ensure water and sanitation are managed sustainably. and is available for use by everyone.
2. SDG 7 Ensure that everyone has access to affordable, reliable and sustainable modern energy.
3. SDG 15 aims to protect, restore, and sustainably manage terrestrial ecosystems. It focuses on sustainable forest management, combating desertification, preventing land degradation, and conserving biodiversity.
4. SDG 17: Strengthen global partnership for sustainable development and enhance implementation mechanisms (mandatory goal).
On June 1, 2023, Times Higher Education (THE) released the results of the 2023 Impact Rankings, which evaluate universities’ efforts in support of the Sustainable Development Goals (SDGs). Sakon Nakhon Rajabhat University was ranked 1001+ out of 1,591 universities worldwide across 112 participating countries. The university achieved a total score of 35.60 out of 100 points. The evaluation results are categorized based on specific goals.
1. SDG 6 ranked 401 – 600 in the world, total score 31.40 out of 100 points
2. SDG 7 ranked 401 – 600 in the world, total score 47.90 out of 100 points
3. SDG 15 ranked 301 – 400 in the world, total score 41.70 out of 100 points
4. SDG 17 ranked 1001+ in the world, total score 44.00 out of 100 points

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com