หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2024

E-Service การให้บริการของกองนโยบายและแผน

ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

สวัสดีปีใหม่ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Sakon Nakhon Rajabhat University Announcement Subject : Policy of Non-Acceptance of Gifts in Connection with Duties (No Gift Policy) Fiscal Year 2024

ผลการจัดอันดับ THE World University Rankings

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023

แสดงความยินดี

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565