แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 375 เข้าชม

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบฟอร์มสรุปจำนวนผู้รับบริการฯ ปี 66 
– ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกฯ 


   1. ทุกคณะ
   2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   4. บัณฑิตวิทยาลัย
   5. กองพัฒนานักศึกษา
   6. สภามหาวิทยาลัย
   7. โรงเรียนวิถีธรรมฯ
   8. งานพัสดุ
   9. งานทรัพย์สินและรายได้
   10. งานบริหารบุคคลและนิติการ
   11. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์