การขับเคลื่อน SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2020 -2021

เผยเเพร่เมื่อ 319 เข้าชม

 

The University is one of the 38 Rajabhat Universities located throughout the country with the primary goal of partnership in SDG-based local development. This university network has contributed to the development of SDG policies and strategies through dialogues at meetings and workshops in different occasions. The following are the past activities we have undertaken in terms of dialogues at the national and international levels.

 

11 Nov 2020 – Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) invited the University to give advice in the SDG Plan Development Project. Download

18 Nov 2020 – The University informed MHESI about its intention to participate in the SDG Plan Development Project. Download

26 Mar 2021 – MHESI invited the University for further consultation in developing personnel’s competency in developing SDG Plan. Download

23 Apr 2021 – THE Impact Rankings and MHESI requested the University to complete a survey on SDG work progress in higher education. Download

3 Sep 2021 – The University took part in in-depth discussions with Times Higher Education Download

19 Nov 2021 – The University confirmed the data for an assessment in THE Impact Rankings 2022 in the WUR Portal (timeshighereducation.com)

Full Screen

 

The University also took part in developing the 2023-2027 (2566-2570 B.E.) Rajabhat Strategic Plan which all the Rajabhat Universities have shared SDGs as one of the main goals of their strategies and missions and determined to achieve.

แนวทาง
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) (P.28,44,53) ดาวน์โหลด

Full Screen

 

  

   

    

     

 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง (P. 10-11) ดาวน์โหลด

Full Screen

ร่วมประชุมหารือแนวทางและนโยบายการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้าน ววน. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Download

Full Screen