ประชุมถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) (29 ธันวาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 1493 เข้าชม

กองนโยบายและแผนจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ขึ้น ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ชี้แจงแนวทางการถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้กับตัวแทนประธานคณะทำงานตำบล บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา เพื่อสรุปโครงการเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการทุกท่าน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือ องค์ความรู้ ที่นำไปใช้ในการดำเนินการในพื้นที่ จนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนสะท้อนปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และแนวทางการพัฒนาตำบล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล และโครงการในระยะต่อไป